Osteosclerotic diffuse bony metastasis, bone metastasis: radiographies, X-rays