Ankylosing spondylitis/SpA/rheumatoid spondylitis/spondyloarthropathy: posterior calcaneal spur: ossification of the enthesis of the Achilles tendon