Ankylosing spondylitis/SpA/rheumatoid spondylitis/spondyloarthropathy: inflammatory spondylitis: benefit of MRI