Ankylosing spondylitis/SpA/rheumatoid spondylitis/spondyloarthropathy: erosive anterior spondylitis