Ankylosing spondylitis/SpA/rheumatoid spondylitis/spondyloarthropathy: destruction of costovertebral joints