Ankylosing spondylitis/SpA/rheumatoid spondylitis/spondyloarthropathy: X-ray image of grade 1 sacroiliitis (dubious)