Ankylosing spondylitis/SpA/rheumatoid spondylitis/spondyloarthropathy: CT-scan pattern of left osteitis condensans ilii as compared with right osteosclerotic sacroiliitis